نام استارتاپ: کارگیک

وب سایت: cargeek.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۳

موضوع: آموزش و مرجع اطلاعات فنی

نام صاحب استارتاپ: هوتن القاس پور

توضیح بیشتر:
پایگاه آزاد و عمومی آموزش ، اطلاعات فنی ، برق و مکانیک ، تقویت و بهینه سازی خودروها

آذر ۱۲, ۱۳۹۵

کارگیک

نام استارتاپ: کارگیک وب سایت: cargeek.ir سال تاسیس: ۱۳۹۳ موضوع: آموزش و مرجع اطلاعات فنی