نام استارتاپ: آوایش

وب سایت: avayesh.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: آموزش نوازندگی و خوانندگی و ارائه ابزار موسیقی
نام صاحب استارتاپ: محمد شادفر

توضیح بیشتر:
استارتاپ اوایش در سال ۱۳۹۴ جهت آموزش هنر موسیقی و ارائه ابزار موسیقی با کیفیت به هنرجویان راه اندازی شده است . این استارتاپ به همراه ارائه ابزار موسیقی با کیفیت به مشتریان به آن ها آموزش های مورد نیاز نوازندگی و خوانندگی را ارائه می دهند و هنرجو را تا آخرین مرحله یادگیری راهنمایی می کند .

تیر ۴, ۱۳۹۵

آوایش

نام استارتاپ: آوایش وب سایت: avayesh.ir سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: آموزش نوازندگی و خوانندگی و ارائه ابزار موسیقی