برگزارکننده: جامعه برنامه نویسان شیراز
زمان: ۲۷ آبان ۱۳۹۵

آبان ۲۶, ۱۳۹۵

ششمین نشست جامعه برنامه نویسی شیراز

برگزارکننده: جامعه برنامه نویسان شیراز زمان: ۲۷ آبان ۱۳۹۵