نام استارتاپ: دوره یاب کرسی

وب سایت: coursea.ir

سال تاسیس: ۹۷

موضوع: آموزش

نام صاحب استارتاپ: حسام مومنی

توضیح بیشتر:
کرسی بهترین ابزار برای اطلاع رسانی، جستجو و ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی، سمینارها و کنفرانس ها، با امکان مقایسه و بررسی برای یافتن بهترین موسسه آموزشی با مناسب ترین شرایط !

سپتامبر 16, 2018

دوره‌یاب کرسی

نام استارتاپ: دوره یاب کرسیوب سایت: coursea.irسال تاسیس: ۹۷موضوع: آموزش