نام استارتاپ: دهگردی

وب سایت: dehgardi.com

سال تاسیس: ۱۳۹۳

موضوع: رزرو خانه های روستایی

نام صاحب استارتاپ: محمد زنگانه

توضیح بیشتر:
دهگردی وبسایتی برای رزرو کلبه های روستایی ست
کلبه هایی که میتواند محلی باشد برای آرامش چند روزه ی ما شهرنشینانِ پراز دغدغه

Share

دیدگاه ها بسته شده است