نام استارتاپ: دکتریاب

وب سایت: dyab.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: راه اندازی سامانه ی نوبت دهی ویژه برای پزشکان

نام صاحب استارتاپ: امیر انصاری

توضیح بیشتر:
راه اندازی سامانه ی نوبت دهی برای پزشکان و گذاشتن سایت یا سامانه ی پزشک در دکتر یاب

Share

دیدگاه ها بسته شده است